Právne prehlásenie

Firma Puck United Europe, s.r.o. riadne zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Nové Zámky, pričom podniká v súlade s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a v plnom rozsahu dodržiava všetky príslušné právne predpisy.

Copyright

Obsah webstránky je chránený ustanoveniami, ktoré upravujú duševné vlastníctvo v súlade s medzinárodnými zmluvami a dohodami. Ten, kto tieto ustanovenia poruší, vystavuje sa riziku súdneho konania.

Zodpovednosť prevádzkovateľa webstránky

Informácie o tovaroch uvedených na webstránke firma Puck United Europe, s.r.o. čerpá od tretích osôb. Tieto informácie podliehajú zmene a za prípadné chyby neručíme a nepreberáme zodpovednosť. Za údaje chybne označené z technických príčin nepreberáme žiadnu zodpovednosť.

Najvýznamnejšie právne predpisy

zákon číslo 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

zákon číslo 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z.

zákon číslo 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa

Firma Puck United Europe, s.r.o. sa zaväzuje spravovať osobné údaje používateľov a klientov takým spôsobom, ktorý zabezpečí prísne dodržiavanie všetkých právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov a prispieť tak k bezpečnému nakupovaniu cez internet.

V súlade s týmto záväzkom firma Puck United Europe, s.r.o. tretím osobám osobné údaje neodovzdáva a nijakým spôsobom ich nezverejňuje, prístup k ním umožňuje iba svojim partnerom, prostredníctvom ktorých zabezpečuje doručovanie tovaru klientom. Títo partneri nie sú oprávnení osobné údaje nijakým spôsobom použiť a ďalej ich odovzdať tretím osobám.

Firma Puck United Europe, s.r.o. chráni osobné údaje najmä pred neoprávneným prístupom, pred zverejnením, neoprávnenou zmenou, výmazom a to nielen pri sieťovej komunikácii (teda online) ale tiež pri ukladaní údajov (teda offline).

K osobným údajom majú prístup iba osoby, ktoré zastávajú príslušné pracovné funkcie pri súčasnej kontrole ich činnosti.

Firma Puck United Europe, s.r.o. žiada pri objednávkach výlučne iba také údaje, ktoré sú nevyhnutne nutné k uskutočneniu nákupu a doručenie tovaru.

Používateľ môže žiadať prevádzkovateľa, aby bol informovaný o spravovaní svojich osobných údajov, o opravu ako aj o výmaz svojich osobných údajov.

Nové Zámky, dňa 28.01.2015