Spracovanie a ochrana osobných údajov

1. Predávajúci pri registrácii alebo pri objednávaní tovaru vyžaduje zadanie výlučne iba takých údajov, ktoré sú nevyhnutne potrebné na plnenie objednávok a uzavretej zmluvy a na uskutočnenie nákupu. Týmito údajmi sú: meno a priezvisko, adresa (bydlisko, miesto pobytu, korešpondenčná adresa), e-mailová adresa, telefónne číslo, číslo mobilného telefónu. Ďalej predávajúci vyžaduje zadať aj údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné na plnenie zákonnej povinnosti predávajúceho spočívajúcej v povinnosti vystaviť účtovný doklad za predaný tovar. Týmito údajmi sú: meno a priezvisko, adresa bydliska, adresa dodania tovaru, telefónne číslo a emailová adresa.

2. Kupujúci ako dotknutá osoba prijatím všeobecných obchodných podmienok berie na vedomie právny základ spracovania osobných údajov, ktorými je plnenie zmluvy a plnenie zákonnej povinnosti tak, ako je to uvedené v bode 1. V prípade udelenia súhlasu so zasielaním noviniek, newsletterov a podobne je právnym základom spracovania osobných údajov súhlas dotknutej osoby a oprávnené záujmy predávajúceho, pričom v takomto prípade dotknutá osoba dáva dobrovoľný a určitý súhlas k tomu, aby predávajúci ako prevádzkovateľ elektronického obchodu na internetovej stránke www.eshop.puckunited.sk spravoval a spracoval jeho osobné údaje za vyššie označeným účelom.

3. Účelom spracovania a spravovania osobných údajov v prípade udelenia súhlasu tak, ako je to uvedené v bode 2., je udržiavanie kontaktu so zákazníkmi, zasielanie informačných a reklamných materiálov pre registrovaných používateľov, splnenie povinností spojených s predajom tovaru alebo poskytnutím služby na internetovej stránke elektronického obchodu www.eshop.puckunited.sk (vrátane zasielania noviniek). V prípade spracovania osobných údajov z dôvodov uvedených v bode 1. je účelom spracovania osobných údajov aj preukázanie vzniku a obsahu zmluvného právneho vzťahu, zúčtovanie a uplatnenie nárokov zo zmluvného právneho vzťahu, vymáhanie pohľadávok vyplývajúcich zo zmluvného právneho vzťahu, ďalej štatistické účely a analýza rizík. Účelom spracovania údajov je ďalej spravovanie, spracovanie údajov uvedených dotknutou osobou prevádzkovateľom elektronického obchodu na internetovej stránke www.eshop.puckunited.sk, a to prípadoch, kedy je to potrebné za účelom splnenia príslušnej povinnosti predávajúceho alebo pri uplatnení práv a právom chránených záujmov predávajúceho.

4. Spravovanie údajov trvá dovtedy, kým dotknutá osoba nevymaže svoju registráciu alebo kým sa neodhlási z odberu noviniek. V ostatných prípadoch trvá spravovanie údajov dovtedy, kým dotknutá osoba nepožiada, o výmaz svojich údajov, resp. o ukončenie spravovania svojich údajov.

5. Prijatím všeobecných obchodných podmienok dotknutá osoba berie na vedomie, že prevádzkovateľ elektronického obchodu na internetovej stránke www.eshop.puckunited.sk, ktorým je predávajúci, môže pre plnenie svojej zákonnej povinnosti, ďalej za účelom uplatnenia svojich zákonných práv alebo zákonných práv tretích osôb spravovať vyššie uvedené osobné údaje aj v prípade odvolania súhlasu.

6. Prijatím všeobecných obchodných podmienok dotknutá osoba súhlasí a berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený vyhotoviť zvukový záznam z telefonických hovorov prijatých na telefónne čísla predávajúceho a tieto archivovať v súlade s právnymi predpismi, ďalej tento záznam použiť ako dôkaz pred súdom alebo iným príslušným štátnym orgánom za účelom uplatnenia svojich práv a plnenia svojich povinností. Zvukový záznam je predávajúci oprávnený archivovať po dobu, ktorá je zhodná s dobou premlčania podľa predpisov občianskeho práva, v ostatných prípadoch až do splnenia zmluvy uzavretej s predávajúcim alebo do zániku pohľadávky vyplývajúcej zo zmluvy.

7. Predávajúci poskytnuté údaje neodovzdá tretej osobe. Predávajúci nie je oprávnený kontrolovať údaje zadávané zo strany objednávateľov alebo používateľov, preto za tieto údaje nezodpovedá. Dotknutá osoba zodpovedá za to, že ním zadanú e-mailovú adresu zaregistroval on sám a že registračné údaje používa osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov.

8. Osobné údaje spracováva predávajúci ako prevádzkovateľ v súlade so zákonom číslo 18/2018 Z.z. v platnom znení. Identifikačné údaje prevádzkovateľa sú teda totožné s identifikačnými údajmi predávajúceho, ktoré sú:

Puck United Europe, s.r.o.
miesto podnikania: T. Vansovej 4
940 59 Nové Zámky,
IČO: 47021926
DIČ: 2023700426
DIČ DPH: SK2023700426
zápis: Živnostenský register Okresného úradu Nové Zámky,
vložka číslo: 33628/N
telefón: 0911 625050
e-mail: info@puckunited.eu
(ďalej tiež „prevádzkovateľ“)

Účel spracovania osobných údajov je vymedzený v bode 3. tohto dokumentu. Zoznam spracovaných osobných údajov je vymedzený v bode 1. tohto dokumentu. Právnym základom spracovania osobných údajov je plnenie zmluvy, plnenie zákonnej povinnosti, resp. súhlas dotknutej osoby (ktorý možno kedykoľvek odvolať tak, ako je to uvedené v bode č. 9), a to tak, ako je to podrobne uvedené v bodoch 1. až 3. Zákonným podkladom spracovania osobných údajov je zákon číslo 18/2018 Z.z. v platnom znení. Predávajúci ako prevádzkovateľ súčasne oznamuje a kupujúci ako dotknutá osoba berie na vedomie a prijatím Všeobecných obchodných podmienok súhlasí s tým, že (i) jeho osobné údaje budú sprístupnené a poskytnuté tretím stranám, ktoré zabezpečujú doručenie tovaru kupujúcemu dopravnými prostriedkami, a to v rozsahu nevyhnutnom na doručenie tovaru, pričom touto treťou stranou, ktorá je zároveň aj sprostredkovateľom prevádzkovateľa je spoločnosť Slovak Parcel Service, s.r.o., so sídlom Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31 329 217, zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo 3215/B; (ii) predpokladá sa uskutočnenie prenosu osobných údajov do zahraničia za účelom bežnej analýzy návštevnosti, odhaľovania chýb serveru a prevencie proti podvodov a útokom na server. Zdrojom údajov je pohyb užívateľa na webe, registrácia a vytvorenie anonymizovaného ID uživateľa, zobrazenia stránky s chybou. Príjemca údajov je spoločnosť Google LLC, konkrétne služba Google Analytics, ktorá na zbieranie údajov používa pseudoanonymizované identifikátory.
Viac informácií o podmienkach služby Google Analytics
Viac informácií o tom ako spoločnosť Google využíva údaje, keď používate weby a aplikácie jej partnerov

9. Osobné údaje prevádzkovateľ spracováva vo forme počítačovej databázy. Osobné údaje sa získavajú prostredníctvom registračného hárku a objednávky na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov nevyužíva sprostredkovateľa.

10. Oznámenie o informačnom systéme, v ktorom sa spracovávajú osobné údaje automatizovanými prostriedkami spracúvania, je súčasťou všeobecných obchodných podmienok ako príloha č. 2.

11. S otázkami a prípadnými sťažnosťami sa môže kupujúci obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, telefónne číslo: 02/32313214, e-mailová adresa: statny.dozor@pdp.gov.sk