Všeobecné obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia
1.1. Táto zmluva upravuje podmienky kúpnej zmluvy uzavretej medzi osobou firmou Puck United Europe, s.r.o., v zatúpení konateľom Tomášom Hentekom, miesto podnikania: T. Vansovej 5178/4, 940 59 Nové Zámky, IČO: 47021926, DIČ: 2023700426 zápis: Živnostenský register Okresného úradu Nové Zámky, číslo živnostenského registra: 440-31674 (ďalej tiež ako „ predávajúci “), ktorý je prevádzkovateľom elektronického obchodu na svojej internetovej stránke www.eshop.puckunited.sk, ako predávajúcim na strane jednej a kupujúcim na strane druhej, predmetom ktorej je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

1.2. Kontaktné údaje predávajúceho sú:

Puck United Europe, s.r.o.
Tomáš Hentek,
miesto podnikania: T. Vansovej 5178/4,
940 59 Nové Zámky,
IČO: 47021926,
DIČ: 2023700426
zápis: Živnostenský register Okresného úradu Nové Zámky,
číslo živnostenského registra: 33628/N
telefón: 0911 625050
e-mail: info@puckunited.eu

1.3. Dozorným orgánom je Slovenská obchodná inšpekcia:

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 037/7720 001, 037/7720 034
fax č.: 037/ 7720 024
webová adresa: www.soi.sk

2. Objednávka tovaru
2.1. Na produkty (tovar) distribuované v elektronickom obchode predávajúceho na internetovej stránke : info@puckunited.eu (ďalej tiež „ elektronický obchod “) možno objednávky zadávať výlučne cez internet (online) na vyššie uvedenej internetovej adrese spoločnosti.

2.2. Pri nákupe treba uviesť dodacie a kontaktné údaje.

3. Postup pri kúpe tovaru
3.1. Kliknutím na sortiment elektronického obchodu možno prezerať tovar distribuovaný predávajúcim, ktorý je zoradený podľa kategórií, alebo možno vyhľadávať pomocou funkcie vyhľadávanie. Tovar môže kupujúci vyznačiť kliknutím na tlačidlo „ Do košíka “. Kliknutím na tlačidlo „ Nákupný košík “ sa kupujúcemu zobrazí tzv. stránka s košom. Tu sa môže rozhodnúť, či kliknutím na tlačidlo „ Pokračovať v nákupe “ sa vráti na stránku s tovarovým sortimentom alebo kliknutím na tlačidlo „ Do pokladne “ ukončí nákup zadaním dodacích a platobných údajov. Ak kupujúci ďalej prezerá sortiment elektronického obchodu, kliknutím na „ Nákupný košík “ v hornej časti môže kedykoľvek znovu prezrieť obsah ním zostaveného „nákupného košíka“. V „nákupnom košíku“ možno prezerať počet a celkovú hodnou tovarov určených zo strany kupujúceho na kúpu. Počas nákupu sa môže kupujúci oboznámiť s pravidlami týkajúcimi sa ochrany údajov zadaných zo strany kupujúceho ako aj všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho kliknutím na tlačidlo „Obchodné podmienky“.

3.2. O doručenej objednávke elektronický obchod pošle kupujúcemu na ním uvedenú e-mailovú adresu správu o prijatí objednávky.

3.3. Takto prijaté objednávky elektronický obchod splní v dodacej lehote uvedenej na internetovej stránke elektronického obchodu, vyhradzuje si však právo, že v prípade prekážky dodania tovaru v uvedenej lehote môže predávajúci dodaciu lehotu predĺžiť maximálne o 60 dní pri súčasnom vyrozumení kupujúceho o tejto skutočnosti.

3.4. Ak objednaný tovar predávajúci nemá k dispozícii, je povinný o tejto skutočnosti ho bezodkladne informovať a zároveň mu bezodkladne, najneskoršie však do 30 dní vrátiť kúpnu cenu zaplatenú kupujúcim. Predávajúci je viazaný ponukou (vrátane dodacej lehoty ako aj ceny tovaru) vo vzťahu k objednávke od momentu, kedy má objednaný tovar k dispozícii.

4. Prevzatie tovaru, cena dopravy
4.1. Tovar objednaný v elektronickom obchodu možno prevziať aj osobne v centrálnom sklade predávajúceho na adrese: 940 01 Nové Zámky, Nitrianska cesta 61, v čase od 08.00 hod. do 16.00 hod. v pracovných dňoch. V prípade výberu možnosti osobného odberu predávajúci po prijatí tovaru na sklad doručí kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke vyrozumenie o tom, že tovar si môže prevziať na vyššie uvedenej adrese. V prípade, že kupujúci si tovar neprevezme do siedmych kalendárnych dní odo dňa odoslania vyrozumenia, tak záväzok predávajúceho dodať tovar zaniká. Prevzatím tovaru prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo vzniku škody na tovare.

V ostatných prípadoch tovar objednaný v elektronickom obchode predávajúci doručí na miesto označené zo strany kupujúceho pri objednaní tovaru. Dodanie tovaru sa realizuje externým dopravcom – kuriérom, v pracovných dňoch v čase od 08.00 do 17.00 hod. Kupujúci je povinný tovar osobne prevziať alebo zabezpečiť jeho prevzatie zástupcom. Náklady spojené s dodaním neprevzatého tovaru znáša kupujúci. Povinnosť dodať tovar splní predávajúci odovzdaním tovaru kupujúcemu, pričom nebezpečenstvo vzniku škody prechádza na kupujúceho tiež odovzdaním tovaru.

4.2. Cena dopravy je uvedená na internetovej stránke elektronického obchodu, na ktorej je uvedený objednaný tovar pri zadaní dodacích a platobných údajov. Cenu dopravy znáša kupujúci.

5. Ceny, platobné podmienky
5.1. Ceny tovarov elektronický obchod zverejňuje a označuje na stránke, na ktorej je ten ktorý tovar popísaný, ako aj na stránke „Nákupného košíka“. Ceny sú uvedené vrátane DPH a v eurách.

5.2. Faktúru, prípadne záručný list predávajúci odovzdá kupujúcemu súčasne s tovarom, resp. po zaplatení ceny dopravy (pošle v balíku spolu s tovarom).

5.3. Kupujúci uhradí cenu tovaru spolu s cenou dopravy súčasne pri odovzdaní tovaru.
5.4. Pri objednaní tovaru je možné vybrať si spôsob úhrady kúpnej ceny tzv. predbežným bankovým prevodom.

5.5. Ak celková hodnota objednaného tovaru uvedeného v objednávke prevyšuje 500,- EUR (slovom päťsto eur), tak predávajúci akceptuje výlučne iba úhradu formou bankového prevodu podľa bodu 5.4.

6. Právo na odstúpenie
6.1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v prípadoch uvedených v ustanovení § 7 ods. 6 zákona číslo 102/2014 Z.z. v platnom znení.

(http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/htm_zak/jaspiw_mini_zak_zobraz_clanok1.asp?kotva=k3&skupina=1).

6.2. V prípade odstúpenia sa kúpna zmluva zrušuje. Predávajúci je v takomto prípade povinný vrátiť kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskoršie však do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci však nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi tieto platby predtým, než je mu tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

6.3. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť predávajúcemu alebo ho odovzdať osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

6.4. Pri odstúpení je kupujúci oprávnený použiť tlačivo uvedené v prílohe č. 1 týchto Všeobecných obchodných podmienok a toto zaslať predávajúcemu elektronickou formou.

6.5. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Preto v prípade zistenia takejto skutočnosti je predávajúci oprávnený zraziť čiastku zodpovedajúcu takémuto zníženiu hodnoty tovaru.

7. Záručné podmienky

Záručné podmienky sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. V prípade, že výrobca tovaru poskytuje záruku dlhšiu, než je uvedená v Občianskom zákonníku, tak platí táto záruka.

8. Vybavovanie reklamácií a sťažností

8.1. Kupujúci je oprávnený uplatniť u predávajúceho reklamácie a sťažnosti, a to

  • písomnou formou zaslaním listu adresovaného predávajúcemu na adresu miesta jeho podnikania:

T. Vansovej 5178/4, 940 59 Nové Zámky

  • elektronicky na adresu : info@puckunited.eu
  • prostredníctvom internetovej stránky www.puckunited.eu

8.2. Reklamácie a sťažnosti zaslané spôsobom uvedeným v bode 8.1. a doručené predávajúcemu predávajúci je povinný vybaviť v lehote 30 dní a o výsledku je povinný informovať kupujúceho. V prípade odmietnutia reklamácie alebo sťažnosti je predávajúci povinný svoje stanovisko odôvodniť. V prípade odmietnutia reklamácie alebo sťažnosti je predávajúci povinný informovať kupujúceho o tom, na ktorý orgán sa môže obrátiť so svojou reklamáciou alebo sťažnosťou, vrátane kontaktnej adresy tohto orgánu.

9. Spracovanie a ochrana osobných údajov

9.1. Predávajúci pri  registrácii alebo pri objednávaní tovaru vyžaduje zadanie výlučne iba takých údajov, ktoré sú nevyhnutne potrebné na plnenie objednávok a uzavretej zmluvy a na uskutočnenie nákupu. Týmito údajmi sú: meno a priezvisko, adresa (bydlisko, miesto pobytu, korešpondenčná adresa), e-mailová adresa, telefónne číslo, faxové číslo, číslo mobilného telefónu. Ďalej predávajúci vyžaduje zadať aj údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné na plnenie zákonnej povinnosti predávajúceho spočívajúcej v povinnosti vystaviť účtovný doklad za predaný tovar. Týmito údajmi sú: meno a priezvisko, adresa bydliska, adresa dodania tovaru, telefónne číslo a emailová adresa.

9.2. Kupujúci ako dotknutá osoba prijatím týchto všeobecných obchodných podmienok berie na vedomie právny základ spracovania osobných údajov, ktorými je plnenie zmluvy a plnenie zákonnej povinnosti tak, ako je to uvedené v bode 9.1. V prípade udelenia súhlasu so zasielaním noviniek, newsletterov a podobne je právnym základom spracovania osobných údajov súhlas dotknutej osoby a oprávnené záujmy predávajúceho, pričom v takomto prípade dotknutá osoba dáva dobrovoľný a určitý súhlas k tomu, aby predávajúci ako prevádzkovateľ elektronického obchodu na internetovej stránke www.eshop.puckunited.sk spravoval a spracoval jeho osobné údaje za vyššie označeným účelom.

9.3. Účelom spracovania a spravovania osobných údajov v prípade udelenia súhlasu tak, ako je to uvedené v bode 9.2., je udržiavanie kontaktu so zákazníkmi, zasielanie informačných a reklamných materiálov pre registrovaných používateľov, splnenie povinností spojených s predajom tovaru alebo poskytnutím služby na internetovej stránke elektronického obchodu www.eshop.puckunited.sk (vrátane zasielania noviniek). V prípade spracovania osobných údajov z dôvodov uvedených v bode 9.1. je účelom spracovania osobných údajov aj preukázanie vzniku a obsahu zmluvného právneho vzťahu, zúčtovanie a uplatnenie nárokov zo zmluvného právneho vzťahu, vymáhanie pohľadávok vyplývajúcich zo zmluvného právneho vzťahu, ďalej štatistické účely a analýza rizík. Účelom spracovania údajov je ďalej spravovanie, spracovanie údajov uvedených dotknutou osobou prevádzkovateľom elektronického obchodu na internetovej stránke www.eshop.puckunited.sk, a to prípadoch, kedy je to potrebné za účelom splnenia príslušnej povinnosti predávajúceho alebo pri uplatnení práv a právom chránených záujmov predávajúceho.

9.4. Spravovanie údajov trvá dovtedy, kým dotknutá osoba nevymaže svoju registráciu alebo kým sa neodhlási z odberu noviniek. V ostatných prípadoch trvá spravovanie údajov dovtedy, kým dotknutá osoba nepožiada, o výmaz svojich údajov, resp. o ukončenie spravovania svojich údajov.

9.5. Prijatím týchto všeobecných obchodných podmienok dotknutá osoba berie na vedomie, že prevádzkovateľ elektronického obchodu na internetovej stránke www.eshop.puckunited.sk, ktorým je predávajúci, môže pre plnenie svojej zákonnej povinnosti, ďalej za účelom uplatnenia svojich zákonných práv alebo zákonných práv tretích osôb spravovať vyššie uvedené osobné údaje aj v prípade odvolania súhlasu.

9.6. Prijatím týchto všeobecných obchodných podmienok dotknutá osoba súhlasí a berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený vyhotoviť zvukový záznam z telefonických hovorov prijatých na telefónne čísla predávajúceho a tieto archivovať v súlade s právnymi predpismi, ďalej tento záznam použiť ako dôkaz pred súdom alebo iným príslušným štátnym orgánom za účelom uplatnenia svojich práv a plnenia svojich povinností. Zvukový záznam je predávajúci oprávnený archivovať po dobu, ktorá je zhodná s dobou premlčania podľa predpisov občianskeho práva, v ostatných prípadoch až do splnenia zmluvy uzavretej s predávajúcim alebo do zániku pohľadávky vyplývajúcej zo zmluvy.

9.7. Predávajúci poskytnuté údaje neodovzdá tretej osobe. Predávajúci nie je oprávnený kontrolovať údaje zadávané zo strany objednávateľov alebo používateľov, preto za tieto údaje nezodpovedá. Dotknutá osoba zodpovedá za to, že ním zadanú e-mailovú adresu zaregistroval on sám a že registračné údaje používa osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov.

9.8. Osobné údaje spracováva predávajúci ako prevádzkovateľ v súlade so zákonom číslo 18/2018 Z.z. v platnom znení. Identifikačné údaje prevádzkovateľa sú teda totožné s identifikačnými údajmi predávajúceho, ktoré sú:

Puck United Europe, s.r.o.,
miesto podnikania: T. Vansovej 4,
940 59 Nové Zámky,
IČO: 47021926,
DIČ: 2023700426
DIČ DPH: SK2023700426
zápis: Živnostenský register Okresného úradu Nové Zámky,
vložka číslo: 33628/N
telefón: 0911 625050
e-mail: info@puckunited.eu
(ďalej tiež „prevádzkovateľ“)
Účel spracovania osobných údajov je vymedzený v bode 9.3. týchto Všeobecných obchodných podmienok. Zoznam spracovaných osobných údajov je vymedzený v bode 9.1. týchto Všeobecných obchodných podmienok. Právnym základom spracovania osobných údajov je plnenie zmluvy, plnenie zákonnej povinnosti, resp. súhlas dotknutej osoby (ktorý možno kedykoľvek odvolať tak, ako je to uvedené v bode č. 9  Všeobecných obchodných podmienok), a to tak, ako je to podrobne uvedené v bodoch 9.1. až 9.3. Zákonným podkladom spracovania osobných údajov je zákon číslo 18/2018 Z.z. v platnom znení. Predávajúci ako prevádzkovateľ súčasne oznamuje a kupujúci ako dotknutá osoba berie na vedomie a prijatím týchto Všeobecných obchodných podmienok súhlasí s tým, že (i) jeho osobné údaje budú sprístupnené a poskytnuté tretím stranám, ktoré zabezpečujú doručenie tovaru kupujúcemu dopravnými prostriedkami, a to v rozsahu nevyhnutnom na doručenie tovaru, pričom touto treťou stranou, ktorá je zároveň aj sprostredkovateľom prevádzkovateľa je spoločnosť Slovak Parcel Service, s.r.o., so sídlom Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31 329 217, zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo 3215/B; (ii) nepredpokladá sa uskutočnenie prenosu osobných údajov do zahraničia.

9.9. Osobné údaje prevádzkovateľ spracováva vo forme počítačovej databázy. Osobné údaje sa získavajú prostredníctvom registračného hárku a objednávky na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov nevyužíva sprostredkovateľa.

9.10. Oznámenie o informačnom systéme, v ktorom sa spracovávajú osobné údaje automatizovanými prostriedkami spracúvania, je súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok ako príloha č. 2.
9.11. S otázkami a prípadnými sťažnosťami sa môže kupujúci obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, telefónne číslo: 02/32313214, e-mailová adresa: statny.dozor@pdp.gov.sk

10. Záverečné ustanovenia
10.1. Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia platnými právnymi predpismi a pravidlami zverejnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho (www.eshop.puckunited.sk).

10.2. Prezeraním internetových stránok elektronického obchodu a zadaním objednávky používateľ, kupujúci vyjadrujú súhlas s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

10.3. Predávajúci je oprávnený jednostranne zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky. Zmena nadobudne účinnosť nasledujúcim pracovným dňom po jej zverejnení na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Nové Zámky, dňa 23.05.2018

Tomáš Hentek

Vzor odstúpenia od zmluvy

Podpísaný spotrebiteľ: meno a priezvisko: _________________

trvalé bydlisko: _________________

týmto oznamujem predávajúcemu Puck United Europe, s.r.o. v zastúpení konateľom Tomášom Hentekom, miesto podnikania: T. Vansovej 5178/4, 940 59 Nové Zámky, IČO: 47021926, DIČ: 2023700426, zápis: Živnostenský register Okresného úradu Nové Zámky, číslo živnostenského registra: 440-31674, že odstupujem od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej bol tovar: _________________, číslo objednávky alebo faktúry: _________________, ktorý som objednal dňa _________________ a prevzal dňa _________________.

Uvedené dávam na vedomie.

V _________________, dňa _________________

Podpis